K VOPROSU O PROFESSIONAL'NOY PODGOTOVKE BAKALAVROV EKONOMIChESKOGO NAPRAVLENIYa K PREDPRINIMATEL'SKOY DEYaTEL'NOSTI V SOVREMENNYKh USLOVIYaKh - PDF (Russian)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies