Vozmozhnosti variativnykh distsiplin v formirovanii obshcheprofessional'noy kompetentsii (OPK-5) pri obuchenii bakalavrov sotsial'noy raboty - PDF (Russian)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies